پیامکهای ویژه دهه وقف/بخش اول

پیامک مناسبتی؛
دهه وقف

وقف نزول آبشار رحمت الهی از چشمه سار جوشان دل های مؤمنان بر صحرای خشكيده نيازمندان است.

۩۩۩۩۩۩۩۩۩۩۩۩۩۩۩

ای که دستت می رسد کاری بکن 
پیش از آن کز تو نیاید هیچ کار 
روز وقف بر بخشندگان راه خدا مبارک

۩۩۩۩۩۩۩۩۩۩۩۩۩۩۩

با نیکی های ماندگار، من نیز مانا خواهم ماند. روز وقف، روز نیکی های ماندگار در دنیای پس از ماست. این روز گرامی باد.

۩۩۩۩۩۩۩۩۩۩۩۩۩۩۩

وقف، تمرین خوب بودن و ماندگاری است.

۩۩۩۩۩۩۩۩۩۩۩۩۩۩۩

همیشه فرصتی دیگر برای آمدن و رفتن نیست. اما با وقف، همیشه برای ماندن و خوب ماندن فرصت است.

۩۩۩۩۩۩۩۩۩۩۩۩۩۩۩

وقف، صدقه ماندگار است. این روز بر آنان که نام نیک شان بر پیشانی موقوفات می درخشد گرامی باد!

۩۩۩۩۩۩۩۩۩۩۩۩۩۩۩

وقف، تقسیم عدالت اجتماعی است و عدالت اجتماعی، یکی از مظاهر رشد و بالندگی اجتماع است. روز وقف، روز ترویج عدالت اجتماعی است.

۩۩۩۩۩۩۩۩۩۩۩۩۩۩۩

وقف، تعمیم ثروت در میان همگان، و روز وقف، روز تمرین افزایش ثروت عمومی جامعه است.

۩۩۩۩۩۩۩۩۩۩۩۩۩۩۩

دوام و بقای وقف یعنی جاودانگی نام واقف. روز وقف بر واقفان در راه خداوند بخشایشگر مبارک.

۩۩۩۩۩۩۩۩۩۩۩۩۩۩۩

پرونده همه با مرگ بسته می شود، ولی پرونده واقفان مؤمن، همیشه باز است و از ثواب وقف برخوردارند. روز وقف گرامی.

۩۩۩۩۩۩۩۩۩۩۩۩۩۩۩

وقف، کاری نیک است، انفاقی بدون منت، و احسانی به دور از تحقیر دیگران برای تمام نسل ها! روز وقف مبارک.

۩۩۩۩۩۩۩۩۩۩۩۩۩۩۩

واقفان در نیکی ها از یکدیگر پیشی می گیرند.

۩۩۩۩۩۩۩۩۩۩۩۩۩۩۩

وقف، آیینه تمام نمای تعاون و تجلی زندگی شایسته اجتماعی است.

۩۩۩۩۩۩۩۩۩۩۩۩۩۩۩

وقف، نیکی سترگ و همیشه سودرسان است.

۩۩۩۩۩۩۩۩۩۩۩۩۩۩۩

وقف از آموزه های پیامبران است که در زندگی اجتماعی امروز به یادگار مانده است. روز وقف گرامی باد.

۩۩۩۩۩۩۩۩۩۩۩۩۩۩۩

وقف، مصداقی والا از نیکوکاری و نوع دوستی است. روز وقف گرامی باد.

۩۩۩۩۩۩۩۩۩۩۩۩۩۩۩

وقف اموال و دارایی، یکی از بهترین راه های خودیابی است.

۩۩۩۩۩۩۩۩۩۩۩۩۩۩۩

آنچه باعث ارزشمندی وقف می شود، انتخاب شیوه صحیح برای تأمین نیاز به احترام و جلب محبت دیگران است.

۩۩۩۩۩۩۩۩۩۩۩۩۩۩۩

کمال آدمی، در نیکی کردن به خویشاوندان و جامعه ـ از جمله از راه وقف ـ است. خداوند می فرماید: «هرگز به مقام نیکی نمی رسید مگر اینکه از آنچه دوست می دارید، انفاق کنید. پس به راستی خدا بسی به آن داناست». (آل عمران: 92)

۩۩۩۩۩۩۩۩۩۩۩۩۩۩۩

خداوند در قرآن، از مال و فرزندان صالح به عنوان زینت های حلال نام می برد، ولی آنچه شایسته یک مؤمن واقعی است بهره برداری از این زینت ها در جهت عمل صالح ـ مثل وقف ـ برای دست یابی به سعادت آن جهان و رضایت خداوند است.

۩۩۩۩۩۩۩۩۩۩۩۩۩۩۩

خداوند در قرآن برای کسب وجهه و احترام اجتماعی، انسان ها را اندرز می دهد و می فرماید: «مال و فرزندان زینت زندگی دنیا هستند ولی اعمال صالح که تا قیامت باقی است نزد پروردگار بسی بهتر و عاقبت آن نیکوتر است». (کهف: 46)

۩۩۩۩۩۩۩۩۩۩۩۩۩۩۩

وقف کردن مال و دارایی، یکی از بهترین راه های کسب وجهه و احترام اجتماعی است.

۩۩۩۩۩۩۩۩۩۩۩۩۩۩۩

ثمره های اقتصادی وقف، آشکارترین ثمرات آن است که در جهت خیر و گسترش عدالت اجتماعی به کار می رود.

۩۩۩۩۩۩۩۩۩۩۩۩۩۩۩

وقف، به عنوان عنصری فرهنگی و معرفتی، نقش ویژه ای در نظام اقتصادی اسلامی و توسعه و رشد مادی جامعه دارد.

۩۩۩۩۩۩۩۩۩۩۩۩۩۩۩

وقف، نماد اصالت ابعاد معنوی در فرآیند رشد انسانی است.

۩۩۩۩۩۩۩۩۩۩۩۩۩۩۩

وقف با ایجاد روحیه تعاون و همراهی و هم بستگی میان قشرهای مختلف جامعه، از ثروتمندان تا فقرا، سبب همبستگی اجتماعی و ایجاد روابط عاطفی می شود.

۩۩۩۩۩۩۩۩۩۩۩۩۩۩۩

حقیقت وقف، احسان به برادران مؤمن و همه انسان هاست که به وحدت و همبستگی بیشتر، بر مبنای معنویت و ارزش های انسانی، منتهی می شود.

۩۩۩۩۩۩۩۩۩۩۩۩۩۩۩

وقف، نماد احسان و هم بستگی اجتماعی است.

۩۩۩۩۩۩۩۩۩۩۩۩۩۩۩

هرچه وقف در جامعه بیشتر باشد، نشان می دهد که افراد آن جامعه نگرش اجتماعی بالاتری دارند.

۩۩۩۩۩۩۩۩۩۩۩۩۩۩۩

وقف، هدایت مالکیت های خصوصی افراد به سمت مصالح عمومی است.

۩۩۩۩۩۩۩۩۩۩۩۩۩۩۩

وقف اگر از جانب کسانی صورت گیرد که خود نیز به آن نیاز دارند، مصداق ایثار است.

۩۩۩۩۩۩۩۩۩۩۩۩۩۩۩

هدف اصلی وقف، پر کردن خلأهای اقتصادی، اجتماعی و روانی و در نتیجه، محکم شدن اعتقاد مذهبی مردم است.

۩۩۩۩۩۩۩۩۩۩۩۩۩۩۩

از مهم ترین آثار اجتماعی وقف، افزون بر پی آمدهای مثبت مادی و اقتصادی، رشد فضایل معنوی و فرهنگی و گسترش اخلاق حسنه اجتماعی در جامعه است.

۩۩۩۩۩۩۩۩۩۩۩۩۩۩۩

وقف، نماد رشد انسانیت در جامعه دینی است.

۩۩۩۩۩۩۩۩۩۩۩۩۩۩۩

Share