ضیاءالصالحین Taxonomy term | ضیاءالصالحین

سیر و سلوک عملی

تمثلات برزخی / آیت الله احدی

بیانات ارزشمند آیت الله احدی با موضوع «سیر و سلوک»

حاج شیخ جعفر ناصری

مقدمه

نقش رعایت حقوق دیگران در سلوک معنوی

گرفتاری های ما، چه گرفتاری مادی و چه گرفتاری معنوی که شخص، خودش را در بن بست حس کند و … غالباً ریشه در حقوقی دارد که برعهده ما است.

نمی شود دست بر روی دست گذاشت و کاری نکرد. عمر در حال گذران است و ما در خواب غفلت.

در مسیر سیر و سلوک و حرکت به سوی نور و معنویت و روحانیت، سوره یس از نقشی اساسی برخوردار است و رکنی بی بدیل به شمار می رود.

خودشناسى تا خداشناسى
منظور از خودشناسى چیست؟ و چگونه مى توان از خودشناسى به خداشناسى رسید؟
علامه حسن زاده آملی

علامه حسن زاده آملی متولد 1307، روحانی مجتهد، عارف، فیلسوف متأله و مدرس دروس حوزوی است، وی که تاکنون 85 بهار را پشت سر گذاشته، یکی از اساتید مطرح اخلاق است ک