قاعده مصلحت عمومی

مصلحت عمومی و خصوصی

·گفتار نخست: نظریّات مختلف در رابطه با تزاحم قاعده[1]