مطالعه

کتاب و کتابخوانـی

ویژه هفته کتاب و کتابخوانی - ویژه نامه یار مهربان

روشهای مطالعه و کتابخوانی حرفه ای

۹ دلیل برای کتاب خواندن

چگونه فکر کنیم؟

سؤال: شما عموماً در مباحث خود افراد را به تفکر دعوت می کنید و معتقدید اگر انسان به ساحت تفکر

جایگاه اخلاق در سیر مطالعاتی

   جایگاه اخلاق در سیر مطالعاتی

علم به خودی خود راه می‌گشاید

علم به خودی خود راه می گشاید

فواید مطالعه در جنبه‌های فردی و اجتماعی

سؤال: نقش مطالعه، در جنبه های شخصی، اجتماعی و فعالیت های فرهنگی کجا است، اگر ممکن است این موضوع را بیشت

برنامه ‌بریزید تا برنامه ‌شوید

سؤال: برای مطالعه زمان خاصی را تعیین  كنیم یا در طول هفته روز خاصی را به مطالعه اختصاص  دهیم؟

توانایی عجیب دانشجویان در مطالعه

سؤال: در دوران دانشجویی، خارج از دروس رسمی، بیشتر چه بحث هایی را مطالعه کنی