نفس انسان

همه فرعونیم - استاد علی صفایی حائری

فرعون نفس - استاد علی صفایی حائری

راهکار مقابله با نفس ظلمانی

راهکار مقابله با نفس ظلمانی

آشنایی با ۷ مرحله نفس

آشنایی با 7 مرحله نفس

اسرار روزه استاد محمد شجاعی/ قسمت 15

اسرار روزه استاد محمد شجاعی/ قسمت 15

اسرار روزه استاد محمد شجاعی/ قسمت 9

اسرار روزه استاد محمد شجاعی/ قسمت 9

حجت الاسلام پناهیان

موضوع : اژدهای پنهان
سخنران : استاد علیرضا پناهیان

قطب الدین شیرازی

شیخ قطب الدین محمد بن مسعود بن مصلح شیرازی کازرونی به سال 634 (هـ .ق) در شیراز متولد شد. پدرش طبیب بود و قطب الدین علم طب را نزد او و عمویش کمال الدین ابوالخیر بن مصلح کازرونی و زکی رکشاوی و شمس کاتبی یاد گرفت. در سن ده سالگی به دست پدر تبرکاً...