نیت روزه

احکام روزه, نیت روزه, احکام نیت روزه, روزه, ماه رمضان, احکام

احکام نیت روزه از رساله مراجع تقلید (۶ مرجع)

احکام روزه, نیت روزه, احکام نیت روزه, روزه, ماه رمضان, احکام

احکام روزه ۱ : نیت روزه (۸ مرجع)

نیت روزه چگونه باید باشد؟

 احکام روزه

احکام روزه

پرسش : نیت قطع و نیت قاطع یعنی چه ؟ این نیت در ماه رمضان چه حکمی دارد؟

احکام روزه

پرسش : سه سئوال معمول روزه :
۱- روزه ماه رمضان بر چه کسانی واجب است ؟
۲- زمان شروع و پایان روزه داری چه وقتی است ؟