هدف آفرینش

کارگاه انصاف استاد محمد شجاعی/ قسمت 44 - هدف خلقت

کارگاه انصاف استاد محمد شجاعی/ قسمت ۴۴ - هدف خلقت

عشق ما را پی کاری به جهان آورده است

بسم الله الرّحمن الرّحیم

اسماءالله

 انسان از آنجا که حامل روح خداست، مزه بی نهایت بودن و با خدا بودن را چشیده است. وقتی که وارد دنیا می شود، بی نهایت محدود می شود.

http://www.ziaossalehin.ir/fa/Avatar

قرآن کریم  به صراحت هدف از خلقت جن و انس را مسئله «عبودیت و بندگى» می دانند و می فرماید:

گامي براي يافتن

برای داشتن نظام ارزشی سه راه کلی می توانیم انتخاب کنیم تا چنین پایه محکم اعتقادی و ارزشی را در قلب خودمان ایجاد کنیم. یکی کمک گرفتن از عامل فطری است که در همه ما هست و نمی توانیم آن را انکار کنیم و...

هدف حیات زمینی آدم

نویسنده: اصغر طاهرزاده
تاریخ انتشار: ۱۳۸۷ 
انتشارات:گروه فرهنگی المیزان

خداشناسی

درباره سخنان ارسطو نکات مبهم و سؤال انگیزى وجود دارد که احیاناً مورد تفسیرهاى متضادى قرار گرفته، و گروهى با خوش بینى افراط‌ آمیزى به دفاع از آنها برخاسته اند و گروهى دیگر با موضع گیرى مقابلى روش...

 آیت الله مصباح یزدی

آیا کلمه توحید، حصن خداست یا ولایت علی ـ علیه السلام ـ حصن اوست، یا اینکه خدا دو حصن دارد، یکی حصن توحید و دیگری حصن ولایت است، یا به گونه دیگری است؟ سؤال از چگونگی جمع بین این دو حدیث، یک سؤال طلبگی است.