کارگاه انصاف استاد محمد شجاعی/ قسمت ۴۴ - هدف خلقت

ما برای هدفی بلند خلق شده ایم! با دورنمایی به وسعتِ بی نهایت ... برای تشبّه به رب العالمین!

کارگاه انصاف استاد محمد شجاعی/ قسمت ۴۴ - هدف خلقت

عشق ما را پی کاری به جهان آورده است
آدب آن است که مشغول تماشا نشویم!

ما برای هدفی بلند خلق شده ایم! با دورنمایی به وسعتِ بی نهایت ... برای تشبّه به رب العالمین!

بزرگترین بی انصافی ها در حق خودمان، که منشاء تمام ظلم ها و بی انصافی های دیگر است؛ هدف گذاری های کوچک و بزرگ دیگریست که با هدف خدا از خلقت ما مغایرت دارد.

❖❖❖❖ برای دسترسی به سایر قسمتهای کارگاه انصاف کلیک کنید. ❖❖❖❖

❖❖ برای دسترسی به همه مباحث استاد محمد شجاعی اینجا کلیک کنید. ❖❖

مهارت انصاف، ضروری ترین اما سخت ترین مهارت، برای کنترل تمام ارتباطات ما از جهنم های گوناگون است که بدون شناخت و تمرین و تکرار حاصل نمیشود ...

مهارت یافتن در انصاف، بعنوان بزرگترین، مهم ترین و سخت ترین کمال انسانی، بدون شناخت و تمرین، محال است! و از طرفی، رسیدن به باطن انسانی، و محبوبیت در نزد اهل زمین و آسمان، بدون انصاف ممکن نیست.

ـ بر تنبلی ها و بی حوصلگی هایمان، خط قرمزی بکشیم، و این مجموعه را برای تأمین آرامشِ دنیا و ابدیت مان، از دست ندهیم.

پدیدآورنده: 
Share