نرم افزار و کتاب/ هدف حیات زمینی آدم - استاد اصغر طاهرزاده

موضوع: 
هدف حیات زمینی آدم

نویسنده: اصغر طاهرزاده
تاریخ انتشار: 1387 
انتشارات:گروه فرهنگی المیزان
دسته بندی: تفسیر قرآن، نبی، امام، انبیاء(علیهم السلام)، معارف دینی، توحید و اسماء الهی، ملائک، شیطان، جن، سحر و جادو، حیات زمینی، عشق، خیال و وهم، سلوک دینی (عرفان عملی، اخلاق)، اخلاق، تعلیم و تربیت، عرفان عملی، شریعت و احکام، زندگی دنیایی مومن، 
------------------------------
فهرست مطالب:

مقدمه. 15مقدمه مؤلف... 17جلسه اول عالَم برای آدم، یا آدم برای عالَم؟. 21برکات شناخت هدف زندگی زمینی.. 25ای انسان ها! کفر چرا؟! 28عالَم در خدمت انسان. 29وسعت وجودی انسان. 32حکمت تسخیر زمین برای انسان. 34آدم یا آدمیت؟. 36تکامل آدم باید از زمین شروع شود. 39علت سؤال ملائکه. 40جلسه دوم علمِ به اسماء الهی... 43فقط خالق انسان متذکر هدف انسان است.. 46معنی خلیفه خدا بودن. 47فلسفه خلقت انسان. 48چه کسی باید خلیفه خدا باشد. 50معنی اسماء 51مقام قلب انسان کامل. 54ناتوانی ملائکه در پذیرش و اظهار تمام اسماء 55هماهنگی قرآن و قلب پیامبر و جامعیت اسماء 59چه شد زان آشیان بیگانه گشتی؟. 60جلسه سوم آدم. 65انسان کامل، اسیر مقتضیات زمین نیست.. 68حضور دائمی خلیفه خدا در زمین. 70ملائکه به خدا سجده کردند. 71حضرت محمد(صلی الله علیه وآله)، مظهر تامّ آدمیت.. 72مقیاس ارزیابی آدمیت خود. 74چه کسی مصلحت را مصلحت می کند؟. 76انسان کامل، حقیقت کل اشیاء 78معنی سجده بر آدم. 81جلسه چهارم خصوصیات حیات ملکوتی آدم. 85معنای شجره ممنوعه. 88نزدیکی به کثرات و شروع هبــوط. 90موطن ملکوتی و ارائه سرّ حیات آدمی.. 91زمینی بودن انسان با وجود توبه آدم. 93علت بیرون شدن از بهشت.. 95بهشت، جای ماندن آدم نبود. 95نزدیکی به طبیعت و شروع سختی ها 96نهی ارشادی و ظلم به خود. 98فریب شیطان. 101هبوط و شروع دشمنی ها 102یک مثال واقعی.. 104غفلت از دشمنی شیطان، منشأ انحراف ها 108جلسه پنجم آدم؛ نمایشِ معنی زندگی زمینی... 111تکوین و تشریع. 113دینداری، یعنی سیر به سوی باطن عالَم. 116داستان آدم، یک مَثَل واقعی.. 119آدمیت و انتخاب خستگی.. 120زندگی زمینی، حادثه ای از کل زندگی.. 121هبوط، مقدمه رسیدن به بهشت حقیقی.. 125هبوط و امکان صعود برتر 127جلسه ششم هبوط.. 131فلسفه هبوط در زمین. 136چگونگی قیامتی شدن. 138شروع شخص آدم. 139برکات توبه آدم و آدمیت.. 140غفلت از جایگاه شریعت در دنیا 142جسم های زمینی و روح های آسمانی.. 144انسان در خدمت دنیا، یا دنیا در خدمت انسان. 146ریشه بصیرت در زندگی.. 150حقیقت؛ ماوراء فهم عموم. 152جلسه هفتم بینش شیطان.. 155خلافت آدم، خلافت جمیع بشریت.. 157تکوینی بودن امر به سجده. 160منطق شیطانی.. 163آرزوهای سرگردان. 165سجده به خاک یا به روح؟. 167رابطه حقیقی بین انسان و ملائکه و شیطان. 170هبوطِ جزیی و هبوطِ کلی.. 172راه های ورود شیطان. 174برکات امر به سجده. 175آرزوهای شیطانی.. 176جایگاه اصلی فعالیت شیطان. 177حضور شیطان در چهار جهت زندگی.. 181جلسه هشتم روش شیطان.. 183مبنای گمراهی گمراهان. 186ابزارهای شیطان. 187آتیه فرزندان و حیله شیطان. 189وقتی عبادت رهزن می شود. 191جایگاه تفکر شیطانی در عالَم. 195نقش شیطان در ظهور نقص های غیر قابل اعتنا 196نهایت وعده های شیطانی.. 198عامل روبه رویی با آنچه نمی خواهیم. 199شیطان و توجه دادن به نیازهای پست.. 203حیاء؛ اقتضای آدمیت آدم ها 206اقتضای آدمیت در مقابل گناه. 208زندگی زمینی و انواع دشمنی.. 210جلسه نهم شیطان عامل عریانی انسان.. 215اولْ اندیشه، وانگهی کردار 217راه دست یابی به حکمت.. 219راه ورود شیطان. 220چگونه زشتی ها آشکار می شود؟. 225حضور هرکس در نظرگاه اوست.. 228معنی لباس در مراتب مختلف وجود. 230به بهانه جمال، محرومیت از جمال. 236نجات از جنبه های بی خودی زندگی.. 237راه غلبه بر شیطان. 238جلسه دهم شیطان.. 239فلسفه وجودی شیطان. 241چه چیز سرمایه ما می شود؟. 242طرح قواعد تکوین به زبان تشریع. 244واقعیت آدم در قالب الفاظ. 248گذار از زمین؛ لازمه ماندن در بهشت.. 249ذات شیطان و چگونگی عمل او 252تأثیر شیطان بر عواطف.. 256راه عدم تأثیر شیطان. 258زینت حقیقی و زینت کاذب.. 261تغییر زمین به جای تغییر خود. 263جلسه یازدهم توجه به رب، مانع زود باوری وتسلط شیطان   265راه ارزیابی صحیح. 267رمز تسلط شیطان بر انسان. 268آیا جنگ انسان با شیطان جنگی است نابرابر؟. 269رمز نجات از تسلط شیطان. 270آرزوی بنده خدا، بی آرزویی است.. 272سوزم آن است که ساز بیشتر با خدا داشته باشم. 273انسانی که راه را گم کرد، وسوسه شیطان را می پذیرد  274بَعدی نیست.. 275چگونگی تصرف شیطان. 277خدا شیطان را بر انسان مسلّط نکرد. 280زودباوری ما، عامل تسلط شیطان. 281توجّه به عللِ متوسط، عامل تأثیر 282مشکلات؛ وسیله امتحان صبر بندگان. 283صراط مستقیم انسان، تنها راه نتیجه مند. 285وسوسه شیطان، عامل تمایز انسان مؤمن از غیر مؤمن  287جلسه دوازدهم فلسفه وجود شیطان.. 289معنی و جایگاه شیطان. 292وسوسه و تذکر، مانع اختیار نیست.. 293اِضلال کیفری.. 295حکمت وجود شیطان. 296خدا؛ هستی اشیاء را می دهد. 297سنت دشمنی همیشگی شیاطین با انبیاء 299وسوسه و عمیق شدن اعتقادات.. 300شیطان؛ عامل رسیدن به نهایت شقاوت.. 302نشانه های حضور فعّال شیطان. 304شیطان عامل شقاوت بیشتر 305نقش خدا در جواب به طلب انسان ها 306جلسه سیزدهم رابطه انسان با شیطان.. 313مبنای انحراف انسان ها 316شیطان؛ عین اِضلالِ خود و دیگران. 318نحوه خروج از مقام قدس... 319فوق خشم ها و خرسندی ها 320همه چیز را به خودمان وصل می کنیم! 321توجه به حضور شیطان در تحلیل حوادث.. 323معنی شرکت شیطانی در زندگی افراد. 325شیطان؛ بستر فریب انسان ها 326فریب از کجا شروع می شود؟. 327حد حضور شیطان در عوالم غیب.. 328شیطان؛ انسان را فقط گِل دید! 332نتایج منطق شیطانی.. 334فرصت برای ادامه فساد. 336جلسه چهاردهم روش زینت دادن شیطان.. 339زندگی و جنگ با دشمن پنهان. 341چگونگی اِغْواء شیطان. 343عوامل جذب شیطان. 344راه رهایی از حیله شیطان. 346شور و شوق های شیطانی.. 348بنده های هوی، در دست شیطان. 350چگونگی زینت دادن شیطان. 351راه رهایی از وسوسه شیطان. 354آنگاه که شیطان مأیوس می شود. 355استحاله میل ها در بندگی خدا 359طلب؛ دریچه های ورود شیطان. 359منشأ اِغواء شیطان خود انسان ها هستند. 363جلسه پانزدهم انسان عین انتخاب گری.. 365انسان؛ مسئول اعمال خود. 367انتخاب گری، عامل موجودیت بخشیدن انسان. 368ریشه انتخاب ها 371شرایط امتحان. 376فلسفه ارسال رسولان. 380نشان دادن آدم به خودش... 382معنی هدایتِ خدا 388معنی تنگناهای زندگی دنیا 389کوری قیامت، صورت فراموشی آیات الهی.. 391جلسه شانزدهم الهام ملک، وسوسه شیطان.. 397استحکام انسان در الهام ملک یا در وسوسه شیطان. 399جنبه های ملکوتی و مُلکی قلب.. 401الهام یا وسوسه؟. 403فرق توفیق با خذلان. 403راه تشخیص حقایق از خواطر 405چگونگی تثبیت الهام و دفع وسوسه. 406دل انسان عرصه تلاش شیطان و ملک.. 409فرق خواطر مَلَکی و شیطانی و راه نجات از خواطر شیطانی و تقویت خواطر مَلَکی   411گر نپرسی زودتر کشفت شود. 412فرار از خود! 414حساسیت به حرام و حلال شرعی، عامل تشخیص وسوسه و الهام  416عقیده صحیح و ترک خوشی نفس، عامل نجات از شیطان  417نتایج گرسنگی.. 418راه نجات از وَهم. 420نقش یاد خدا در دفع وسوسه. 422خواستْ شیطان بد کند با من، ولی احسان نمود. 425باقی به بقای ربّانی.. 426آنگاه که انسان به شیطان عادت می کند. 427جلسه هفدهم نشانه هایی از الهام ملک و وسوسه شیطان   431ضرورت توجه به خطورات شیطانی و الهامات ملکی.. 433نشانه هایی از الهام ملک و وسوسه شیطان. 436زندگی با وَهم خود. 438استعلاء و خواطر شیطانی.. 439خطر محرومیت از الهام ملک.. 441سیر تا درجه فرشتگان. 445چگونگی سدّکردن راه ورود شیطان به قلب.. 446وسوسه شیطان و بی حوصلگی در فهم حقایق.. 448برکات تفقّه در دین. 450ذهن های گرفتار سایه ها 454راه ارتباط با عالم قدس... 456جلسه هجدهم قلب انسان؛ عرصه جنگ ملک با شیطان   461آفرینش شیطان و تحقق هدف خلقت.. 464اصل وجود شیطان و ملک.. 466شیطان؛ هادی طالبان اسم غضب الهی.. 468جنگ بین فرشته و شیطان در میدان قلب انسان. 472حساسیت بیشتر بر احوالات قلب.. 473چگونگی جنگ بین ملک و شیطان در قلب انسان. 477انسان شخصیت خود را، خود انتخاب می کند. 486جلسه نوزدهم کار شیطان.. 491معرفت؛ عامل پرهیزگاری.. 493سهم انسان در ارتباط با حقایق.. 495قرآن از وجود جن و شیطان و ملک خبر می دهد. 497کار شیطان و حقیقت او 499رابطه نفس امّاره با شیطان. 500ابزار شناخت ملک و شیطان، لطافت باطن است.. 504نقش خیال در ایجاد صورت.. 508احضار روح! 511.

Share