#پرسش و پاسخ

پرسش

پرسش : موجودات عالم به چند قسم تقسيم می شوند؟
 

پرسش

پرسش : آیا موجودات عالم خودشان، خودشان را به وجود آورده اند یا علت دیگری آنها را به وجود آورده است؟

پرسش

پرسش : چرا دنيا، معلول و ممكن الوجود معرفی می شود؟

پرسش

پرسش : چرا فقط بايد يك خدا در عالَم وجود داشته باشد؟

پرسش

پرسش : آیا ممکن نیست چند واجب الوجود و خدا در عالم وجود داشته باشد؟

پرسش

پرسش : از کجا معلوم واجب الوجودی که برهان امکان و وجوب اثبات می کند همان خدایی باشد که ادیان می گویند؟

پرسش

پرسش : آیا خدا از چند جزء ترکیب شده، و یا اینکه خدا وجودی بسیط دارد؟

پرسش

پرسش : چرا خدا،‌ جسم  و از جنس ماده نیست؟

موضوع : آیا خدا ،‌ فقط در یک بُعد واجب است یا در همه ی ابعاد واجب است؟

پرسش

پرسش : چرا اینکه خدا قبل از خلقت انسانها به اعمال بد آنها علم دارد، دلیلی بر مجبور بودن انسانها بر گناه کردن نیست؟