#پرسش و پاسخ

پرسش

پرسش : از کجا معلوم واجب الوجودی که برهان امکان و وجوب اثبات می کند همان خدایی باشد که ادیان می گویند؟

پرسش

پرسش : آیا خدا از چند جزء ترکیب شده، و یا اینکه خدا وجودی بسیط دارد؟

پرسش

پرسش : چرا خدا،‌ جسم  و از جنس ماده نیست؟

موضوع : آیا خدا ،‌ فقط در یک بُعد واجب است یا در همه ی ابعاد واجب است؟

پرسش

پرسش : چرا اینکه خدا قبل از خلقت انسانها به اعمال بد آنها علم دارد، دلیلی بر مجبور بودن انسانها بر گناه کردن نیست؟

پرسش

پرسش :  آيا ممكن است كه خداوند، خدای ديگری مانند خود را بيافريند؟

پرسش

پرسش : با توجه به اینکه هرگاه علّت تامّه باشد، معلولش هم باید به وجود بیاید، آیا خدا که علّت تامّه ی همه ی موجوداتِ عالم است نیز مجبور است

پرسش

پرسش : آیا خدا موجودی زنده است و حیات دارد؟ اساساً صفت حیّ برای خدا به چه معناست؟

پرسش

موضوع : چگونه زمانی که هنوز موجودی به وجود نیامده، خدا به آن موجود، علم دارد؟

پرسش

موضوع : با توجه به تغيير دائمی موجودات مادی، آيا خدا كه به همه ی موجودات مادی علم دارد، علمش دائماً تغيير می کند؟