اصل ضرورت عبوديت

از اين مبناي متين، يک اصل اساسي بر مي ايد، يعني يک بايد و ضرورت کلي که لزوم عمل به روش ابتلا را تبيين مي کند. اصل روش ابتلا، ضرورت عبوديت و لزوم شکوفايي اين استعداد الاهي است.

هدف از خلقت انسان رسيدن به مقام عبوديت است[1] و فلسفه آفرينش و زندگي انسان غير از اين نيست. قرآن کريم که انبيا را الگو براي بشر قرار داده، همه آنها را عبد معرفي کرده است.[2]

به ويژه در مورد رسول خدا (صلي الله عليه و آله) که از ايشان بارها با عبارت «عبَده» ياد کرده و اضافه شدن کلمه عبد به ضمير «ه» که در قرآن فقط براي وجود مقدس خاتم الانبيا (صلي الله عليه و آله) بکار رفته، نکته اي عرفاني است که اهل نظر به آن توجه دارند.[3]

پيام بنيادين همه انبيا اين بوده است که «يا قوم اعبدوالله»[4] يعني الله را بپرستيد. از اينجا معلوم مي شود که فلسفه  بعثت انبيا کشف و رشد خردها و شکوفايي استعداد عبوديت بوده است: « وَ لَقَد بَعَثنا فِي کُلِّ اُمَةٍ رَسولاً اَنِ اعبُدُوا اللهَ» (بدرستي که در هر امتي پيامبري برگزيديم تا خدا را بندگي کنيد.)[5] و اين اولين بايدي است که همه بايدها و نبايدهاي دين به آن باز مي گردد و براي تحقق آن است. کشف و شکوفا سازي استعداد عبوديت بهترين ايين زيستن را براي مردم، عملي مي سازد و حيات طيبه را تحقق مي بخشد.

در غير اين صورت بشر در دام اوهام و هوس ها اسير مي شود و در غفلت، به زندگي پست و حيات دنيا و زندگي طبيعي محض اکتفا مي کند و در نهايت ناکام و پشيمان با قهر و غضب الهي مواجه خواهد شد.

------------------------------------------------------

[1] وما خلقت الجن و الانس الا ليعبدون ( سوره ذاريات آيه 65 )

[2] (سوره مريم آيه2و30)، (سوره ص آيه17 و30 و41و44) ، (سوره زخرف آيه 59)، (سوره جن آيه19) ، (سوره نساء آيه172) ، (سوره اسراء آيه3) ، (سوره کهف آيه65 )، (سوره بقره آيه23) .

[3] عبدالله جوادي آملي ، تفسير موضوعي، ج8 ( سيره رسول اکرم در قرآن )، چاپ اول، 6731، نشر اسراء، ص 27 .

[4] (سوره اعراف آيه59 و65 و73و 85 )و (سوره هود آيه05 و61 و 84 )و (سوره مومنون آيه23 )و (سوره عنکبوت آيه36) .

[5] سوره نحل، آيه63.

Share