افزودن دیدگاه جدید

علیکم السلام

غالباً سعی میشه از آثاری که منتشر شده و یا اجازه نشر آن گرفته شده استفاده بشه...

البته هیچ چیزی جای خود کتاب را نمی گیره اینها برای استفاده های ضروریه و البته اینترنت هم پره تقریباً..

موفق باشید