افزودن دیدگاه جدید

بله حتما که اینطوره ..اما البته شاگردان خوبی هم مثل حاج آقا غفار زاده در مسجد امام صادق تبریز و ...هم دارن