افزودن دیدگاه جدید

خدا بهتون انصاف بده با این حرفا ها و برچسب زدن به حاج آقا چه ظلمی که ما مردم اسلام دوست مرند نکردید ، آرزوی چشم همه ما به نور حقیقت روشن بشه