تعبيرِ " قام اليها " در وصف حضرت زهرا(سلام اللَّه عليها)

حضرت فاطمه زهرا

وقتى كه فاطمه زهرا(سلام اللَّه عليها) بر پيغمبر وارد مى شد، آن حضرت برمى خاست و مشتاقانه به سمت او مى رفت. اين معناى تعبيرِ «قام اليها» است.
درباره فاطمه زهرا سلام اللَّه عليها، هرچه بگوييم کم گفته ایم. به قدرى ابعاد وجود اين انسيّه حوراء، اين روح مجرّد و اين خلاصه نبوّت و ولايت براى ما پهناور و بى پايان و درك ناشدنى است كه حقيقتاً متحيّر مى مانيم. مى دانيد كه همزمانى و هم عصرى از عواملى است كه مانع از شناختِ درستِ شخصيتها مى شود. ستارگان درخشان عالم بشريّت غالباً در زمان حياتشان به وسيله هم عصرانشان شناخته نشده اند؛ مگر عدّه كمى از برجستگان كه انبياء و اولياء باشند؛ آن هم به وسيله عدّه معدودى.

امّا فاطمه زهرا سلام اللَّه عليها چنانند كه در زمان خودشان، نه فقط پدر و همسر و فرزندان و شيعيان خاصّشان، بلكه حتّى كسانى كه شايد رابطه صميمانه و گرمى هم با ايشان نداشتند، زبان به مدح آن بزرگوار گشودند. اگر به كتابهايى كه درباره فاطمه زهرا سلام اللَّه عليها به  وسيله محدّثين اهل سنّت نوشته شده است، نگاه كنيد، روايات بسيارى را مى بينيد كه از زبان پيغمبر صلّى اللَّه  عليه  وآله  وسلّم در ستايش صدّيقه طاهره عليهاسلام صادر شده است و يا رفتار پيغمبر با آن بزرگوار را نقل مى كنند. بسيارى از اين روايات، از زبان كسانى است كه از آن قبيل بوده اند؛ مثل بعضى از زوجات پيغمبر و ديگران.

اين حديث معروف از عايشه است كه گفت: « واللَّه مارأيت فى سمته و هديه اشبه برسول  اللَّه صلّى  اللَّه  عليه   وآله و سلّم من فاطمة »؛ هيچ كس را از لحاظ هيأت، چهره، سيما، درخشندگى و حركات و رفتار، شبيه تر از فاطمه به پيغمبر اكرم نديدم. «وكان اذا دخلت اليه، اذا دخلت على رسول اللَّه قامت قام اليها»؛ وقتى كه فاطمه زهرا(سلام اللَّه عليها) بر پيغمبر وارد مى شد، آن حضرت برمى خاست و مشتاقانه به سمت او مى رفت.

اين معناى تعبيرِ «قام اليها» است. اين طور نبود كه وقتى فاطمه زهرا سلام اللَّه عليها وارد اتاق مى شود، پيغمبر جلو پاى او فقط بلند شود. قام اليها؛ برمى خاست و به سمت او مى رفت. در بعضى از اين نقلها، باز از همين راوى اين گونه آمده است: «وكان يقبلها و يجلسها مجلسة»؛ فاطمه زهرا سلام اللَّه عليها را مى بوسيد، دست او را مى گرفت و مى آورد در جاى خودش مى نشاند. اين مقام فاطمه زهراست. انسان درباره اين دختر چه بگويد؟ درباره اين موجود باعظمت چه بگويد؟

 

منبع: بیانات در دیدار با جمعی از مداحان 1373/3/9.

Share