نرم افزار غدیر در سیره حضرت علی اکبر علیه السلام

موضوع: 
غدیر در سیره حضرت علی اکبر علیه السلام

غدیر در سیره حضرت علی اکبر علیه السلام
مشخصات کتاب:
سرشناسه:مرکز تخصصی غدیرستان کوثر نبی (ص)
عنوان و نام پدیدآور:غدیر در سیره حضرت علی اکبر علیه السلام/مرکز تخصصی غدیرستان کوثر نبی (ص)/محمدرضا شریفی
مشخصات ظاهری:نرم افزار تلفن همراه و رایانه
موضوع: حضرت علی اکبر - غدیر
ص: 1

عناوین اصلی کتاب شامل:
حیات؛ غدیر در سیره حضرت علی اکبر علیه السلام؛ فضائل حضرت علی اکبرعلیه السلام؛ قاتل؛ مزار؛ زیارت نامه؛ شهادت؛ اشعار

Share