طاهرزاده

نتایج منطق  شیطانی

«قالَ فَاخْرُجْ مِنْها فَاِنَّک رَجیمٌ»؛[سوره حجر، آیه 34.]

حد حضور شیطان در عوالم غیب

علامه طباطبایی«رحمة الله علیه» می فرمایند:

سنت دشمنی همیشگی شیاطین با انبیاء

شیطان بنا دارد همة جنبه های مثبت حیات انسان را وارونه کند.

نتایج منطق  شیطانی

در آیه مورد بحث خداوند می فرماید: ای شیطان! به تو این توانایی را می دهیم که بتوانی در مال و فرزند پیروانت شریک شوی.

انحراف انسان ها

پس از این که این آیات مورد توجّه قرار گرفت و فهمیدیم این تمرّدی که انسان ها نسبت به دین دارند از اوّل بوده و تا آخر هم هست و توج

نحوه خرزوج از مقام قدس

خوردن همان و از ساحت قرب خارج شدن همان؛ «قالَ اذْهَبْ فَمَنْ تَبِعَک مِنْهُمْ»، حضرت حق فرمود

انحراف انسان ها

نکتة اصلی که در جای  جای قرآن مطرح است و اینجا هم مطرح می باشد این است که ما خود را ارزیابی کرده و از خود مواظبت نماییم.

نتایج منطق  شیطانی

علامه«رحمة الله علیه» می فرماید: «و به منتهی درجه شقاوتی که استعداد آن را دارند، برسند».

نتایج منطق  شیطانی

می فرماید: «وَ لَوْ شاءَ رَبُّک ما فَعَلُوهُ»؛ ای پیامبر!

انحراف انسان ها

اگر شیطان وسوسه  نمی کرد، همة مسلمانان در فهم معارف اسلامی و دقت در واردات قلبی، سطحی و کم عمق بودند.