عکس نوشت/ روزه مستحبی (2)

موضوع: 
روزه مستحبی

پرسش: آیا کسی‌ که روزه واجب بر گردن اوست می‌ تواند روزه مستحبی‌ بگیرد؟
پاسخ: کسی‌ که روزه واجب بر گردن اوست نمی‌ تواند روزه مستحبی‌ بگیرد.

منبع: نرم افزار مجموعه استفتائات مقام معظم رهبری،استفتائات جدید،بخش روزه

Share