کفاره روزه(4)

موضوع: 
کفاره روزه(4)

سوال:آیا کفّاره افطار عمدی‌ روزه، با کفّاره مریض تفاوت دارد؟

جواب:آری‌، در دو مورد با هم تفاوت دارد: 1.در مقدار، 2. در مصرف. در کفّاره افطار عمدی‌ روزه، باید برای‌ هر روز شصت فقیر را سیر کند ( یا به هر کدام یک مدّ طعام بدهد ) و یا دو ماه روزه بگیر د . اما در کفّاره مریض، اگر بیماری‌ تا رمضان آینده ادامه داشته باشد، باید برای‌ هر روز یک مدّ طعام به فقیر بدهد.در کفّاره افطار عمدی‌، اگر به شصت فقیر دسترسی‌ دارد، نمی‌ تواند به هر کدام از آنها بیشتر از یک مدّ طعام بدهد؛ ولی‌ در کفّاره مریض این امر لازم نیست.

منبع: نرم افزار مجموعه استفتائات مقام معظم رهبری،استفتائات جدید،بخش روزه.

Share