ضیاءالصالحین فیلم / حكم خوردن و آشاميدن در ماه مبارك رمضان - حجت الاسلام رضایی  | ضیاءالصالحین

فیلم / حكم خوردن و آشاميدن در ماه مبارك رمضان - حجت الاسلام رضایی 

احکام روزه و روزه داری در ایام ماه مبارک رمضان

پرسش : چه نوع خوردن و آشامیدنی روزه را باطل می کند؟ 
کارشناس پاسخگو : حجت الاسلام رضایی 

Share