فیلم / حكم خوردن و آشاميدن در ماه مبارك رمضان - حجت الاسلام رضایی 

لیست
  • فیلم / حكم خوردن و آشاميدن در ماه مبارك رمضان - حجت الاسلام رضایی 
احکام روزه و روزه داری در ایام ماه مبارک رمضان

پرسش : چه نوع خوردن و آشامیدنی روزه را باطل می کند؟ 
کارشناس پاسخگو : حجت الاسلام رضایی 

Share