ضیاءالصالحین فیلم / حكم مسافر در ماه رمضان - حجت الاسلام رضایی  | ضیاءالصالحین

فیلم / حكم مسافر در ماه رمضان - حجت الاسلام رضایی 

احکام روزه و روزه داری در ایام ماه مبارک رمضان

پرسش : چه نوع مسافرتی روزه را باطل می کند؟
کارشناس پاسخگو : حجت الاسلام رضایی

Share