کلیپ/ ایمان به غیب - شهید آیت الله بهشتی (ره)

لیست
  • کلیپ/ ایمان به غیب - شهید آیت الله بهشتی (ره)
موضوع: 
خداوند می فرماید ما مسئولیت انسانها را در حمایت از حق و عدل تا مرز به کار بردن سلاح و آهن بالا بردیم تا از مجموع اینها: پیامبر، بینات، کتاب، میزان و حدید این را بدست آوریم که چه کسانی هستند که با ایمان به غیب خداوند و پیامبرانش را یاری میکند!

عنوان: ایمان به غیب
سخنان کوتاه شهید آیت الله بهشتی (ره)
زمان: 02.37
خداوند می فرماید ما همه این کارها را کردیم و مسئولیت انسانها را در حمایت از حق و عدل تا مرز به کار بردن سلاح و آهن بالا بردیم تا از مجموع اینها: پیامبر، بینات، کتاب، میزان و حدید این را بدست آوریم که چه کسانی هستند که با ایمان به غیب خداوند و پیامبرانش را یاری میکند!

Share