فیلم / فضیلت روز عرفه و عید سعید قربان - سید عبدالله فاطمی نیا

لیست
  • فیلم / فضیلت روز عرفه و عید سعید قربان - سید عبدالله فاطمی نیا
در محضر آیت الله سید عبدالله فاطمی نیا

موضوع : فضیلت روز عرفه و عید سعید قربان 
سخنران : آیت الله سید عبدالله فاطمی نیا
زمان : 28:27

Share