شیطان با این پنج نفر مشکل دارد

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم
خداوند در قرآن می فرماید که از شیطان تبعیت نکنید و او دشمنی آشکار برای شماست.در جهان عده ای با رفتارشان شیطان را خشمگین می کنند

شیطان با این پنج نفر مشکل دارد

دار حیات آدمی یعنی سرای دنیا، سرای دست و پنجه نرم کردن با کید نفس و شیطان است تا باشد که با غلبه بر آنها گامی به سوی سعادت ابدی برداشته شده باشد. شاید در طول یک روز انسان چند بار فریب حیله گری شیطان را بخورد و در محضر خداوند مرتکب گناه شود. اما برخی ها هم وجود دارند که به بهترین شکل از دین خود پاسداری می کنند و تسلیم هوای نفس نشده و با شیطان معامله نمی کنند. وجود این انسان ها را نور خدا فراگرفته است.

امام صادق (علیه السلام) در مورد این گروه و دسته از افراد که شیطان را پیشوای خود قرار نمی دهند می فرمایند :

قال إبلیس : خمسة (أشیاء) لیس لی فیهن حیلة و سائر الناس فی قبضتی ... 

ابلیس گفت : پنج نفر هستند که هیچ چاره ای برای آنها ندارم (هرگونه راه نفوذ و غلبه به آنها بسته است) اما دیگر مردمان در چنگ و مشت من هستند :

1. هر که با نیت درست به خدا پناه برد و در همه کارهایش به او تکیه و توکل کند.

2. کسی که شب و روز بسیار تسبیح خدا گوید. (همواره به یاد خدا باشد.)

3. کسی که آن چه را برای خود می پسندد برای برادر مؤمنش نیز آن را بپسندد.

4. کسی که هر گاه مصیبتی به او می رسد، جزع و فزع و بی تابی نمی کند.

5. هر کسی که به آنچه خداوند قسمتش کرده، راضی و خرسند است و غم روزی دنیوی خود را نمی خورد.[1]

حال هر انسانی بهتر است خود را با این اوصاف تطبیق دهد و ببیند که آیا توانسته با اعمالش شیطان را خشمگین کند و در مقابله با او به رشته و ریسمان محکم الهی چنگ زند؟

شیطان با این پنج نفر مشکل دارد

پی نوشت :
[1]. 
 الخصال، ج ۱، ص ۲۸۵.

Share