تغییر اقلیم یا تغییرات آب وهوایی چیست؟

تغییر اقلیم
تغییر اقلیم پدیده ای ست که در نتیجه فاکتورهایی همچون فرایندهای دینامیکی زمین یا عوامل بیرونی همچون تغییرات در شدت تابش آفتاب یا فعالیت های انسانی رخ می دهد. عوامل خارجی تأثیرگذار بر اقلیم را اغلب نیروهای اقلیمی می نامند ...

تغییر اقلیم یا تغییرات آب وهوایی چیست؟

تغییرات آب وهوایی یا تغییر اقلیم یعنی هر تغییر مشخص در الگوهای مورد انتظار برای وضعیت میانگین آب وهوایی، که در طولانی مدت در یک منطقه خاص یا برای کل اقلیم جهانی رخ بدهد.

تغییر اقلیم نشان دهنده تغییرات غیرعادی در اقلیم درون اتمسفر زمین و پیامدهای ناشی از آن در قسمت های مختلف کره زمین می باشد. برای مثال در یخ های قطبی مدت این تغییرات از ده سال تا چند میلیون سال تغییر می کند. به خصوص در کاربرد اخیر، در مقوله سیاست محیطی، اصطلاح «تغییر اقلیم» اغلب به تغییراتی که در اقلیم کنونی رخ می دهد اطلاق می شود.

در برخی موارد، این عبارت با فرض رابطه علت و معلولی بشری نیز به کار می رود، همچنان که در کنوانسیون چهارچوب تغییر اقلیمی سازمان ملل (UNFCCC) مورد استفاده قرار گرفت. کنوانسیون UNFCCC اصطلاح «تغییرات اقلیمی» را برای تغییراتی به کار می برد که منشأ غیرانسانی داشته باشند.

تغییر اقلیم یا تغییرات آب وهوایی چیست؟

تغییر اقلیم پدیده ای ست که در نتیجه فاکتورهایی همچون فرایندهای دینامیکی زمین یا عوامل بیرونی همچون تغییرات در شدت تابش آفتاب یا فعالیت های انسانی رخ می دهد. عوامل خارجی تأثیرگذار بر اقلیم را اغلب نیروهای اقلیمی می نامند و شامل فرایندهایی همچون نوسانات در شدت نور خورشید، انحراف در مسیر حرکت زمین و افزایش غلظت گازهای گلخانه ای می شود. بازخوردهای ناشی از تغییر اقلیم متغیر می باشد و ممکن است سبب افزایش یا کاهش این عوامل درونی شوند. بسیاری از تغییرات درونی در سیستم های اقلیمی با تأخیر رخ می دهند؛ زیرا سیستم اقلیمی کره زمین بسیار بزرگ است و به کندی حرکت می کند و به ورودی ها با تأخیر پاسخ می دهد.

برای مثال؛ یک سال خشکسالی تنها سبب کاهش آرام سطح دریاچه ها یا خشک شدن حاشیه زمین های هموار می شود. در سال های بعدی این شرایط ممکن است با کاهش بارش منجر شود که احتمالاً به یک سال خشک تر دیگر منجر می شود.

 

منبع: هفته‌نامه سراسری سرافرازان - کد خبر: ٨٤٣٥

Share