مجموعه مستند خانه ملت (کامل)

لیست
  • قسمت اول : تشکیل اولین دوره مجلس
  • قسمت دوم : قوانین تدوین شده برای انتخاب کنندگان و انتخاب شوندگان
  • قسمت سوم : وظایف شورای نگهبان
  • قسمت چهارم : قوانین تخلف در انتخابات
موضوع: 
مجموعه کامل مستند خانه ملت با حضور یک خبرنگار جستجوگر روایتی از مسیر انتخابات را با مرور ادوار گذشته مجلس و حضور کارشناسان در هر قسمت بیان می کند.

مجموعه مستند خانه ملت

مجموعه مستند خانه ملت با حضور یک خبرنگار جستجوگر روایتی از مسیر انتخابات را با مرور ادوار گذشته مجلس و حضور کارشناسان در هر قسمت بیان می کند.

مجموعه مستند خانه ملت

فهرست قسمت ها و موضوع این مستند عبارتند از :

۱. قسمت اول : تشکیل اولین دوره مجلس

۲. قسمت دوم : قوانین تدوین شده برای انتخاب کنندگان و انتخاب شوندگان

۳. قسمت سوم : وظایف شورای نگهبان

۴. قسمت چهارم : قوانین تخلف در انتخابات

مجموعه مستند خانه ملت

مطالب پیشنهادی و مرتبط : ویژه نامه انتخابهای تمدن ساز / ویژه انتخابات

پدیدآورنده: 
Share