سفارش آیت الله سعادت پرور درباره پیروى از انبیاى و اولیا الهى

آیت الله علی سعادت پرور (ره)
سفارش آیت الله سعادت پرور درباره پیروى از انبیاى و اولیا الهى علیهم السلام برشی از کتاب پندنامه سعادت مرحوم پهلوانی می باشد...

سفارش آیت الله سعادت پرور درباره پیروى از انبیاى و اولیا الهى

سفارش آیت الله سعادت پرور درباره پیروى از انبیاى و اولیا الهى علیهم السلام برشی از کتاب شریف « پند نامه سعادت » مرحوم استاد حاج شیخ علی پهلوانی رضوان الله تعالی علیه می باشد...

سفارش آیت الله سعادت پرور درباره پیروى از انبیاى و اولیا الهى
سه توصیه درباره درباره پیروى از انبیاى و اولیا الهى :

1- اى عزیزان من! چون به این  اندیشه پا فشارى نمودید و به قدر استعداد خود به خدا آشنائى پیدا نمودید، خواهید فهمید (در هر اندازه از معرفت خدا باشید) بالاتر از شما باید موجود باشد (زیرا درک مى کنید مطالبى را، ولى بطور ناقص، یا آنکه چیزى را درک مى کنید و چیزى را نمى دانید) تا نواقص و ندانسته هایتان را به شما بگوید، خداوند هم طبیبى کامل و آشنائى مقرب را در میان خلائق گذارده تا رفع امراض و دردهاى بشر را بنماید تا کسى نگوید نمى دانستم. آن ها کیانند؟ انبیاى گرام و اولیاى عظام (علیهم السلام) وابستگان به حق یا به منبع وحى [مى باشند].

2- اى عزیزان من! باید پس از شناسائى ایشان (انبیا، و اولیاء علیهم السلام) سرپیچى از فرامین آنان را کنار گذاشته و به گفتار و اعمال و رفتارشان عمل نمایید تا طریق فطرت [را] که خود شناسى و خدا شناسى است پیموده باشید.

3- اى عزیزان من! هر چه براى بشر از سعادت دنیوى و اخروى و ملکوتى به  دست مى آید، از این راه است. دست از دامانشان بر مدارید.

سفارش آیت الله سعادت پرور درباره پیروى از انبیاى و اولیا الهى

بخش های قبلی :
14 تذکر درباره خداشناسى از آیت الله سعادت پرور

Share