سه نکته درباره کسب علم و دانش / آیت الله سعادت پرور

آیت الله سعادت پرور ( پهلوانی تهرانی )
سه نکته درباره کسب علم و دانش برشی از کتاب پندنامه سعادت مرحوم آیت الله حاج شیخ علی سعادت پرور پهلوانی تهرانی رضوان الله تعالی علیه است...

سه نکته درباره کسب علم و دانش / آیت الله سعادت پرور

سه نکته درباره کسب علم و دانش برشی از کتاب پندنامه سعادت مرحوم آیت الله حاج شیخ علی سعادت پرور پهلوانی تهرانی رضوان الله تعالی علیه است...

سه نکته درباره کسب علم و دانش / آیت الله سعادت پرور

1- اى فرزندان من! در کسب علم و عالم شدن و لباس روحانیت به خود پوشاندن پیش از پیش باید مراعات و مواظبت از خود داشته باشید تا کم کم شیطان و نفس به اطاعت شما باشد نه شما به اطاعت ایشان و جامعه هم از شما سود برند و از ضررهاى شما مصون باشند.

2- اى عزیزان من! شخص غیر روحانى اگر هواپرست شود یا اطاعت شیطان کند ضررش به خودش مى رسد به یک معنى، ولى شخص روحانى ضررش به یک معنا به جامعه مى رسد ولو این که به معنى دیگر هوا پرستى ضررش به تمام عالم از بشر و موجودات دیگر مى رسد.

3- اى عزیزان من! در کسب و تحصیل علاوه بر امور گذشته باید به وظیفه (احکام  شرعى کسب) کسبى، اگر کاسبید آشنا باشید تا معامله خلاف واقع نشود و اگر محصّل هستید از علومى که شما را فائده نبخشد احتراز جوئید.

سه نکته درباره کسب علم و دانش / آیت الله سعادت پرور

مطالب مرتبط و پیشین :
14 تذکر درباره خداشناسى از آیت الله سعادت پرور

سفارش آیت الله سعادت پرور درباره پیروى از انبیاى و اولیا الهى

سه اصل در مراقبه و محاسبه اعمال از آیت الله سعادت پرور

نصایح آیت الله سعادت پرور در دورى از دنیا و هواپرستى

زندگی نامه استاد آیت الله علی سعادت پرور (پهلوانى تهرانى)

Share