تحمل و بردباری/ حجت الاسلام فاطمی نیا

لیست
  • اهمیت تحمل و بردباری/ حجت الاسلام فاطمی نیا
موضوع: 
نکته ها از گفته ها ، گزیده ای از گفتارهای استاد سید عبدالله فاطمی نیا - موضوع این بخش: "اهمیت تحمل و بردباری"

اهمیت تحمل و بردباری/ حجت الاسلام فاطمی نیا

نکته ها از گفته ها ، گزیده ای از گفتارهای استاد سید عبدالله فاطمی نیا - موضوع این بخش: "اهمیت تحمل و بردباری"

Share