تفاوت سبک رفتار مومن با دوستان و دشمنان / آیت الله حائری شیرازی

لیست
  • تفاوت سبک رفتار مومن با دوستان و دشمنان / آیت الله حائری شیرازی
موضوع: 
مرحوم آیت الله حائری شیرازی: قرآن مدح میکنه از فقیرانی که خبری از حالشون نداره فکر میکنی اینها ثروتمندند از بس اینها عفت بخرج میدهند...

تفاوت سبک رفتار مومن با دوستان و دشمنان / آیت الله حائری شیرازی

مرحوم آیت الله حائری شیرازی : قرآن مدح میکنه از فقیرانی که خبری از حالشون نداره فکر میکنی اینها ثروتمندند از بس اینها عفت بخرج میدهند و به رو نمی آوردند پیش دشمن اظهار بی نیازی قدرت و سلامت خوبه ولی پیش دوستان جزعجزهر چیز دیگری قبیح است ...

Share