ذبح گوسفند در ملا عام فضیلت است یا رذیلت؟/ استاد فاطمی نیا

لیست
  • ذبح گوسفند در ملا عام فضیلت است یا رذیلت؟/ استاد فاطمی نیا
موضوع: 
نکته ها از گفته ها ، گزیده ای از گفتارهای استاد سید عبدالله فاطمی نیا

ذبح گوسفند در ملا عام فضیلت است یا رذیلت؟/ استاد فاطمی نیا

نکته ها از گفته ها ، گزیده ای از گفتارهای استاد سید عبدالله فاطمی نیا - موضوع این بخش: "ذبح گوسفند در ملا عام"

Share