غفلت (۵) | رذایل و گناهان عامل فرو بردن انسان به غفلت ها

جلسه پنجم از مباحث غفلت در بیانات استاد علیپور مرندی، با عنوان «رذایل و گناهان عامل فرو بردن انسان به غفلت ها»

غفلت (۵) | رذایل و گناهان عامل فرو بردن انسان به غفلت ها

جلسه پنجم از مباحث غفلت در بیانات استاد علیپور مرندی، با عنوان «رذایل و گناهان عامل فرو بردن انسان به غفلت ها»

مدت : ۹ دقیقه

 

منبع : ندای پاک فطرت

Share