شرح حدیث اخلاقی توسط رهبری/ عادل ترین و بهره مندترین مردم چه کسانی هستند؟

لیست
  • شرح حدیث اخلاقی توسط رهبری/ عادل ترین و بهره مندترین مردم چه کسانی هستند؟
عادل ترین مردم آن کسی است که برای مردم همان چیزی را بخواهد که برای خود می خواهد...

شرح حدیث اخلاقی توسط رهبری/ عادل ترین و بهره مندترین مردم چه کسانی هستند؟

وَ أَعدَلُ النَّاس مَن رَضِیَ لِلنَّاسِ ما یَرضَیٰ لِنَفسِه (۱) می فرماید عادل ترین مردم آن کسی است که برای مردم همان چیزی را بخواهد که برای خود می خواهد.

وَ کَرِهَ لَهُم ما یَکرِهُ لِنَفسِه هر آن چیزی را که برای خود خوش نمی دارد و راضی نمی شود، برای مردم هم آن را خوش ندارد و راضی نشود.

وَ أَکیَسُ النَّاس مَن کانَ أَشَدَّ ذِکراً لِلمَوْتُ این زیرک ترین مردم است؛ آن کسی که بیشتر به یاد مرگ باشد این زیرک است. آن کسی که از یاد مرگ غافل می شود، این ناهوشیار است، ناهوشمند است؛ این زیرکی نیست.

وَ أَغبَطُ النّاس مَن کانَ تَحتَ التُّرابِ قَد أَمِنَ العِقاب وَ یَرجُو الثَّوَاب بهره مندترین مردم کیست؟ بهره مندترین مردم آن کسی نیست که از امتیازات مادی و دنیایی برخوردار است؛ [پس] کیست؟ آن کسی که در زیر خاک، آنجایی که همه ناگزیر سر و کارمان بدون تردید به آنجا خواهد افتاد، در آنجا «قَد أَمِنَ العِقاب» از عذاب الهی ایمن باشد «وَ یَرجُو الثَّوَاب» امید پاداش الهی و لطف الهی را داشته باشد.

منبع: ۱) الامالی شیخ صدوق، صفحه ی ۷۲

دسترسی به سایر جلسات : شرح احادیث اخلاقی توسط رهبری

Share