شرح حدیث اخلاقی توسط رهبری/ عابدترین، سخی ترین و پرهیزگارترین مردم

لیست
  • شرح حدیث اخلاقی توسط رهبری/ عابدترین، سخی ترین و پرهیزگارترین مردم
قال أعبَدُ الناس مَن أقامَ الفرائِض می فرماید اعبد (مردم) این است؛ عابدترین این کسی است که فرائض را به جا می آورد...

شرح حدیث اخلاقی توسط رهبری/ عابدترین، سخی ترین و پرهیزگارترین مردم

عنِ الصادقِ جعفرِ بنِ محمدٍ علیهماالسلام اِنَّ ابی حَدَّثَنی عن اَبیه عن جدِّه عن علیٍّ علیهم ُالسلام عن رسول الله صلی الله علیه وآله قال أعبَدُ الناس مَن أقامَ الفرائِض می فرماید اعبد (مردم) این است؛ عابدترین این کسی است که فرائض را به جا می آورد. بعضی ها حرص و شوقی نشان می دهند به بعضی از مستحبات که خب فی نفسه در جای خود خوب است؛ اما همراه است با بی اعتنایی به واجبات؛ منطق شرع این را نمی پسندد و قبول ندارد. آنچه که در درجه ی اول اهمیت است فرائض است.

و اَسْخَی النّاس مَن اَدّیٰ زکاتَ مالِه این هم همین جور، در مقابل آن کسانی است که پول خرج می کنند اما آنچه که بر آنها واجب است، آن را ادا نمی کنند؛ این سخاوت نیست.سخی ترین آن کسی است که زکات مال را می دهد؛ حالا برای کسی که زکات بر او واجب است، (دادن) زکات، برای کسی که خمس بر او واجب است، (دادن) خمس.

و اَزهَدُ النّاس مَن اِجتَنَبَ الحرام پارساترین مردم آن کسی است که از حرام اجتناب کند و الاّ اگر از زخارف دنیوی و جلوه های دنیا انسان اجتناب می کند و دامن خودش را برمی چیند که خب این فی نفسه خوب است اما (اگر) از گناهانی اجتناب نمی کند، این زاهد نیست.

و اَتقَی الناس مَن قالَ الحق فی ما لَهُ و علیه پرهیزگارترین مردم هم آن کسی است که حق را بگوید؛ چه آن جایی که این حق بر او است یا برای او است.
پی نوشت: 
۱) الامالی شیخ صدوق، صفحه ی ۷۲

دسترسی به سایر جلسات : شرح احادیث اخلاقی توسط رهبری

پدیدآورنده: 
Share