فیلم/خدایا این همه رو بخشیدی...ما رو هم ببخش - مرحوم حاج آقا مجتبی تهرانی

لیست

سخنان زیبای حاج آقا مجتبی تهرانی، در مورد دعا کردن با زبانی که گناه نکرده است.

Share