نگاه کردن به بدن نامحرم برای گرفتن فشار خون

پرسش و پاسخ؛
پرستاری

پرسش: آیا پرستار می تواند برای گرفتن نبض و فشار خون و ... به بدن نامحرم نگاه و او را لمس کند؟

پاسخ:
همه ی مراجع (به جز تبریزی و سیستانی): با وجود پرستار هم جنس، این کار برای غیر هم جنس جایز نیست؛ ولی اگر ضرورت باشد، اشکال ندارد. 
تبریزی و سیستانی: اگر برای انجام دادن این امور، پرستار هم جنس در دسترس نباشد و یا مهارت غیر هم جنس در این زمینه بیشترباشد، اشکال ندارد. 
تبصره1- پرستار در نگاه و لمس تنها باید به همان قسمت از بن- که انجام معاینه به آن ارتباط دارد- اکتفا کند. 
تبصره 2- چنان چه پرستار برای معاینه، به نگاه و لمس بدن بیمار نیاز داشت، مانعی ندارد و در غیر این صورت، تنها باید به یکی از آن دو اکتفا کند.
تبصره 3- در صورتی که معاینه از روی لباس ممکن باشد، باید به این مقدار اکتفا کند و لمس بدن جایز نیست.

Share