تعريف چکيده

مقاله نویسی
مقاله نویسی

تعاريف متعددي از چکيده ارائه شده است که در اينجا به برخي از آنها اشاره مي کنيم :
*چکيده خلاصه اي است از قسمتهاي مهم يک مقاله که به طور مختصر و روشن عرضه شود ...(مؤسسه تحقيقات و برنامه ريزي علمي و آموزشي ۱۳۴۸).
*چکيده ي يک نوشتار ،خلاصه اي است که از آن نوشته تهيه مي شود و شامل فشرده تمام مطالب مهم آن  يا فشرده قسمتهايي ويژه اي يا فهرستي از محتواي آن نوشته و گاهي شامل فهرست اصطلاحات و واژه هاي کليدي آن است (موحد ۱۳۵۱)
*چکيده خلاصه کوتاهي است از يک کتاب ،جزوه يا مقاله که نکات اصلي آن را ذکر کرده باشد (اعتمادي ۱۳۵۲)
*چکيده عبارت است از شناخت محتوايي يک مقاله يا يک مطلب و معرفي اين محتوا با حداقل کلمات و عبارات ممکن (مساوات ۱۳۵۶).
*چکيده ي يک مدرک ،عبارت است از انتخاب اطلاعات تازه و مفيد در آن وبيان اين اطلاعات به نحوي که از هر جهت ،تا حد امکان از حشو خالي باشد (مساوات۱۳۶۴)
*چکيده شکل فشرده متني بلند است که نکات اصلي متن را برجسته مي سازد و محتوا را بسيار خلاصه توصيف مي کند (کيلبورن ۱۹۹۸).
*چکيده بيان مختصر ولي دقيق محتواي يک سند است (لنکستر ۱۹۹۱).
*چکيده نوعي خاصي از خلاصه سازي است که همراه انواع مختلف مقالات علمي مي آيد (کلارک ۲۰۰۱۱)

Share