نرم افزار/امام باقر علیه السلام الگوی زندگی

موضوع: 
الگوی زندگی امام باقر علیه السلام

امام باقر علیه السلام الگوی زندگی
مشخصات کتاب:
عنوان و نام پدیدآور: امام باقر(ع ) الگوی زندگی / نویسنده حبیب الله احمدی - ۱۳۳۶.
مشخصات نشر: قم : فاطیما، ۱۳۸۳.
مشخصات ظاهری: ص ۲۷۲
فروست: (فاطیما۷)
شابک: ۱۰۵۰۰ریال 
وضعیت فهرست نویسی: فهرست نویسی قبلی 
یادداشت: پشت جلد به انگلیسی : Habib -o-llah Ahmadi. Imam Baqer (peace be up on him) the symbol of life .
یادداشت: کتابنامه : ص . [۲۶۹] - ۲۷۲؛ همچنین به صورت زیرنویس 
موضوع: محمدبن علی (ع )، امام پنجم ، ۱۱۴ - ۵۷ق . -- سرگذشتنامه 
رده بندی کنگره: BP44 /‮الف ۳‮الف ۸
رده بندی دیویی: ۲۹۷/۹۵۵۲
شماره کتابشناسی ملی: م ۸۳-۳۹۶۰
عناوین اصلی کتاب شامل:
پیشگفتار؛ سیری در زندگی امام باقر علیه السلام؛ برخی فضایل امام باقر علیه السلام؛ امام باقر علیه السلام و آموزه های عرشی؛ امام باقر علیه السلام و جریان های اجتماعی؛ پاورقی

Share