صوت/ بخش هایی از کتاب تذکره الاولیاء عطار نیشابوری(6) - راوی: بهروز رضوی

تذکره الاولیاء(بخش ششم)
• زمان : 18:59
بخش هایی از کتاب تذکره الاولیاء
نویسنده: فرید الدین عطار نیشابوری
راوی: بهروز رضوی

Share