صوت/ اندیشه های عطار نیشابوری(۳) - دکتر دینانی

دکتر دینانی- فصل بیستم و یکم: اندیشه های عطار نیشابوری
بخش سوم: ادامه حکایت مصیبت نامه «سالک آمد پیش خاک بارکش»
• زمان : ۴۳:۰۴ 

Share