دکتر ابراهیمی دینانی

دکتر غلامحسین ابراهیمی دینانی

برنامه معرفت / بند اول مقالات شمس - اگر از جسم بگذری و به جان رسی به حادثی رسیده باشی

غلامحسین ابراهیمی دینانی

برنامه معرفت / بررسی زبان قرآن کریم

غلامحسین ابراهیمی دینانی

برنامه معرفت - جایگاه قرآن و اهمیت آن

دکتر غلامحسین ابراهیمی دینانی

برنامه معرفت/ رابطه حسن و عشق از دیوان وحشی بافقی

غلامحسین ابراهیمی دینانی

برنامه معرفت / حکایت زلیخا از دیوان وحشی بافقی

دکتر غلامحسین ابراهیمی دینانی

موضوع : تفسیر جملاتی از فیض کاشانی درباره شبهای قدر / دکتر دینانی

دکتر غلامحسین ابراهیمی دینانی

دکتر دینانی - فصل بیستم و یکم: اندیشه های عطار نیشابوری
بخش پانزدهم: گفتگوی سالک شوریده با دریا