اندیشه عطار

دکتر غلامحسین ابراهیمی دینانی

دکتر دینانی - فصل بیستم و یکم: اندیشه های عطار نیشابوری
بخش پانزدهم: گفتگوی سالک شوریده با دریا

دکتر غلامحسین ابراهیمی دینانی

دکتر دینانی - فصل بیستم و یکم: اندیشه های عطار نیشابوری
بخش چهاردهم: حکایتی از شیخ عطار در مورد اعتدال

دکتر غلامحسین دینانی

دکتر دینانی- فصل بیستم و یکم: اندیشه های عطار نیشابوری
بخش سیزدهم: حکایت مصیبت نامه؛ بر پلی میشد نظام الملک شاد

دکتر غلامحسین ابراهیمی دینانی

دکتر دینانی- فصل بیستم و یکم: اندیشه های عطار نیشابوری
بخش دوازدهم: ادامه حکایت مصیبت نامه " پادشاهی بود مجنون را بخواند"

دکتر غلامحسین ابراهیمی دینانی

دکتر دینانی- فصل بیستم و یکم: اندیشه های عطار نیشابوری
بخش یازدهم: حکایت مصیبت نامه "پادشاهی بود مجنون را بخواند"

دکتر غلامحسین ابراهیمی دینانی

دکتر دینانی- فصل بیستم و یکم: اندیشه های عطار نیشابوری
بخش دهم: ادامه حکایت مصیبت نامه "عیسی مریم بمردی برگذشت"

دکتر غلامحسین ابراهیمی دینانی

دکتر دینانی- فصل بیستم و یکم: اندیشه های عطار نیشابوری
بخش نهم: حکایت مصیبت نامه "عیسی مریم بمردی برگذشت"

دکتر غلامحسین ابراهیمی دینانی

دکتر دینانی- فصل بیستم و یکم: اندیشه های عطار نیشابوری
بخش هشتم: سالک فکرت از نظر شیخ عطار
• زمان : ۵۰:۱۰ 

دکتر غلامحسین ابراهیمی دینانی

دکتر دینانی- فصل بیستم و یکم: اندیشه های عطار نیشابوری
بخش هفتم: ادامه حکایت مصیبت نامه "رابعه یک روز در وقت بهار"

دکتر غلامحسین ابراهیمی دینانی

دکتر دینانی- فصل بیستم و یکم: اندیشه های عطار نیشابوری
بخش ششم: حکایت مصیبت نامه «رابعه یک روز در وقت بهار»