صوت/ اندیشه های عطار نیشابوری(11) - دکتر دینانی

دکتر دینانی- فصل بیستم و یکم: اندیشه های عطار نیشابوری
بخش یازدهم: حکایت مصیبت نامه "پادشاهی بود مجنون را بخواند"
• زمان : 45:54 

Share