مانند گیاه 

مانند گیاه

مانند گیاه 
يك گياه كوچك را نگاه كن، كه چطور از زير خاكها و سنگها سر بيرون مى‌ آورد و حتّى آسفالت‌ها و سيمان‌ها را مى‌ شكند و سر بلند مى‌نمايد. اگر تو به اندازه اين گياه كوچك، ريشه داشته باشى، از زير خاك و سنگ و از زير عادت و غريزه و از زير حرفها و هوسها سر بيرون مى‌آورى و سربلند مى‌ شوى.

 

منبع: استاد صفائی حائری(ره)، نامه هاى بلوغ، ص۱۶۲.

Share