علم فاطمی - مقام معظم رهبری / صوت

قدیمی ترین دانشگاه اسلامی در دنیای اسلام - مربوط به قرن سوم و چهارم - به نام فاطمه زهرا سلام اللَّه علیهاست. نام دانشگاه معروف «الازهر» در مصر از نام فاطمه زهرا سلام اللَّه علیها گرفته شده است.

«علم فاطمی»

در محیط علم هم یک دانشمند والاست. آن خطبه ای که فاطمه زهرا سلام اللَّه علیها در مسجد مدینه، بعد از رحلت پیغمبر ایراد کرده است، خطبه ای است که به گفته علاّمه مجلسی، «بزرگان فصحا و بلغا و دانشمندان باید بنشینند کلمات و عبارات آن را معنا کنند!» این قدر پرمغز است! از لحاظ زیبایی هنری، مثل زیباترین و بلندترین کلمات نهج البلاغه است. فاطمه زهرا سلام اللَّه علیها می رود در مسجد مدینه، در مقابل مردم می ایستد و ارتجالاً حرف می زند! شاید یک ساعت، با بهترین و زیباترین عبارات و زبده ترین و گزیده ترین معانی صحبت کرده است. «بیانات در تاریخ 71/9/25»

قدیمی ترین دانشگاه اسلامی در دنیای اسلام - مربوط به قرن سوم و چهارم - به نام فاطمه زهرا سلام اللَّه علیهاست. نام دانشگاه معروف «الازهر» در مصر از نام فاطمه زهرا سلام اللَّه علیها گرفته شده است. در گذشته به نام فاطمه زهرا سلام اللَّه علیها دانشگاه تأسیس می کردند. حتّی خلفای فاطمی که بر مصر حکومت می کردند، شیعه بودند. قرنهاست که شیعه سعی کرده به حقِ  این بزرگوار معرفت پیدا کند. این، یک مسأله است. مسأله دیگر این است که ما باید راه را از همه ستارگان بیاموزیم؛ «و بالنّجم هم یهتدون(4)». انسان عاقل این گونه است. از ستاره باید استفاده کرد. ستاره در آسمان است و می درخشد. آن جا عالمِ عظیمی است. مگر این ستاره همینی است که من و شما می بینیم؟ بعضی از ستارگان که در آسمانند و مثل یک نقطه سوسو می زنند، کهکشانی هستند. گاهی یک ستاره بزرگتر است از کهکشان راه شیری که میلیاردها ستاره داخل آن است! - قدرت الهی که حدّ و اندازه ای ندارد - ولی من و شما آن را یک ستاره کوچکِ درخشان می بینیم. خوب؛ مقصود از این مطالب چیست؟ مقصود این است انسان عاقلی که خدا به او چشم داده است، باید از این ستاره برای امری در زندگی استفاده کند. قرآن می گوید: «و بالنّجم هم یهتدون»؛ به وسیله آن راه را پیدا می کنند. «بیانات در تاریخ 73/9/3»

Share