قطع امید از غیر خدا

دعا

قطع اميد ازغير خدا، عزم دعا كننده را در توسل به پروردگار و مبداء هستى قويتر كرده، با خلوص بيشترى خواسته هاى خود را از درگاه خدا طلب مى‏ كند.
امام صادق عليه السلام در اين باره فرمود:
 «هر گاه يكى از شما اراده كرد كه هر چه از خدا بخواهد به او بدهد بايد از همه مردم نااميد شود و جز به خدا اميدوار نباشد. اگر خداوند اين حالت را در قلب دعا كننده يافت هر چه از او درخواست شود عطا مى‏ كند.»

 

منبع: وسائل الشيعه، ج 4، ص 1174.

Share