صوت/ منزلت شب قدر- آیت الله جوادی آملی

منزلت شب قدر 
• زمان : ۵۰:۴۵ 
جایگاه و ارزش شب 

Share