کشف حجاب و تغییر لباس ؛ تاثیر اقتصادی بر ایران

انجمن‌ها: 

کشف حجاب و تغییر لباس تاثیر اقتصادی بر ایران تحمیل کرد

تأثیر اقتصادی تغییر لباس و کشف حجاب، این بود که زمینه استفاده از لباس ها، لوازم آرایش و سایر فراورده های ظاهر فریب سرمایه داری غرب فراهم گردید. چیزی که امروزه هزینه های چند میلیاردی بر ملت ایران تحمیل کرده است.

زیرا تا وقتی که مرد و زن ایرانی لباس سنتی خود را می پوشیدند، طبعا مناسب با آن زیور آلات مصرف می کردند و بیش تر لباس ها و زیور آلات نیز در داخل کشور تولید می شد و محتاج محصولات غربی نبودند. این موضوع، برای سرمایه داری غرب غیرقابل تحمل بود. از این رو، با تغییر لباس مردان و زنان به سبک اروپایی، ایرانیان مجبور شدند تولیدات آن ها را وارد کشور کرده و تهیه و مصرف کنند. بدین ترتیب، کم کم صنایع داخلی از قبیل کارگاه های نسّاجی پارچه و شال و نمدمالی و عبابافی و..، چون نمی توانستند با مدهای رنگارنگ پاریس و لندن و نیویورک مقابله و رقابت کنند، از بین رفتند و سرمایه های داخلی، به جای تولید، مجبور به واردات شده و سرمایه داران استعماری هم درآمدهای سرشاری را به جیب زدند.

کشف حجاب و تغییر لباس تاثیر اقتصادی بر ایران تحمیل کرد

مطالب مرتبط و پیشنهادی : ویژه نامه حجاب و عفاف - حریم عاشقی

مرجع بازنشر : ‏مؤسسه منتظران منجی

 

Share