ضیاءالصالحین لزوم تأدیب نفس | ضیاءالصالحین

لزوم تأدیب نفس

انجمن‌ها: 

از ویژگی های مهم نفس ادب پذیری آن است. اگر این کار به موقع انجام گیرد از عادت پیدا کردن نفس به کارهای ناشایست و آلوده شدن آن به اوصاف ناپسند جلوگیری می شود و در نتیجه راه نفوذ افکار غلط و وسوسه های شیطانی به قلب انسان مسدود می گردد. 
همچنین با انجام دادن کارهای خوب کم کم ملکات اخلاقی و انسانی در وجود نفس نهادینه می شود و از آن به بعد زمینه صعود به کمالات معنوی و رشد فضایل اخلاقی و ارزش های اصیل انسانی فراهم می گردد. 

علی(علیه السلام) در این باره به مردم توصیه می کنند: 
«ای مردم خود به ادب و تربیت نفس هایتان اقدام کنید و آنها را از جرأت پیدا کردن به عادت های ناپسند باز دارید».
 

Share