حکم شرعی نماز خواندن با غسل های مستحبی

انجمن‌ها: 

حکم شرعی نماز خواندن با غسل های مستحبی

پرسش:

حکم شرعی نماز خواندن با غسل های مستحبی چیست؟

حکم شرعی نماز خواندن با غسل های مستحبی

پاسخ :

آیات عظام خامنه ای، بهجت، صافی: با غسل های مستحب نمیتوان نماز خواند و باید وضو گرفت.

آیات عظام سیستانی، وحید خراسانی و مکارم: با غسل روز جمعه و غسل های دیگری که استحباب آنها قطعی و ثابت شده میتوان بدون وضو نماز خواند.
 

 

Share